Mutaffifin Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

0
26

Kuranı Kerimin önemli sürelerinden olan Mutaffifin süresinin fazileti ve sırları nelerdir. Öncelikle şunu söylemek lazım ki, Kuranı kerimin hangi suresini hangi ayetini okusanız okuyun mutlaka savabı vardır. Hatta okuyan kişilere manevi armağanlar verildiği gibi  bunun sevâbı dedelerine, çocuklarına ve torunlarına tesîr eder.

Kur’an’ın yeni nazil oluyormuş gibi tazeliğini ve gençliğini gösteren delillerden biri de Kur’an’ın seksen üç suresi olan Mutaffifin suresi ve onun ayetleridir. Her surenin bir çok özelliği vardır. Her bir ayet ve sure Allah kelâmı olmakla beraber herbirinin ayrı ayrı özellikleri vardır.

Kur’ân-ı kerîmin seksen üçüncü sûresi. İniş sırasına göre seksen altıncı sûredir. Ankebût sûresinden sonra, Bakara sûresinden önce inmiştir; Mutaffifîn sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi.) Otuz altı âyet-i kerîmedir. Ölçü ve tartıda hîle yapanları kötüleyerek başladığı için sûreye, Sûret-ül-Mutaffifîn denilmiştir. Sûrede, Allahü teâlâyı inkâr edenlerin ve günâhkârların uğrayacağı Cehennem azâbı ile îmân eden mü’minlerin kavuşacakları Cennet nîmetleri bildirilmektedir.

MUTAFFİFİN SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
“Ölçekte ve tartıda hile yapanların vay haline!” ayetinin (1. Ayet) nü*zul sebebiyle ilgili olarak: Nesai ve İbni Mace sahih bir senetle İbni Ab-bas’tan şöyle rivayet ettiler: Peygamber (s.a.) Medine’ye geldiğinde onlar, ölçekte insanların en hilekârı idiler. Allajı Tealâ “Ölçekte ve tartıda hile ya*panların vay haline!” ayetini indirdi ve ondan sonra ölçeklerini düzelttiler. es-Süddi dedi ki: Medine’de Ebu Cüheyne adında birisi vardı. İki ölçeği vardı. Tam olanı ile alır, eksik olanı ile verirdi. Bu ayet kişi hakkında indi.

Bu sure Mekke’de inen son suredir. İbni Mesud, Dahhak ve Mukatil’in görüşüne göre Mekke’de inmiştir. Medine’de inen ilk sure olduğu da söy*lenmiştir. Hasan ve İkrime’ye göre de Medine’de inmiştir. Rivayet edildi ki: Rasulullah (s.a.) Medine’ye geldi, onlar ölçekte insanların en hilecisi idiler. Bu ayet indi. Ölçeği düzelttiler

Nüzul Sebebi

“Günah işleyenler…” ayetinin (29. ayet) nüzul sebebiyle ilgili olarak alimler iki görüş zikrettiler:

Birincisi: Allah Tealâ’nın “Günah işleyenler” den muradı, Ebu Cehil, Ve-lid b. Muğire, As b. Vail es-Sehmi gibi müşriklerin ileri gelenleridir. Bunlar Amar, Suhayb, Bilal ve benzeri fakir müslümanlara gülüp eğleniyorlardı.

İkincisi: Ali b. Ebi Talib bir grup müslümanla beraber gelmişti. Müna*fıklar onlarla alay edip güldüler, kaş göz işareti yaptılar. Sonra da arka*daşlarına gidip, bugün bir deli gördük dediler. Onlar da gülüştüler. Ali, Ra-sulullah (s.a.)’a gelmeden bu ayet indi.

MUTAFFİFİN SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI
Kim Mutaffifîn sûresini okursa, kıyâmet günü, sonunda misk kokusu bırakan mühürlenmiş saf bir içecekten Allahü teâlâ ona içirir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Her Kim Sıkıntılı ve Stresli Anlarında Mutaffifin Suresini okursa, Yaradan’ın izniyle sıkıntıları yok olur,

Ticaret kazancın bereketli olması içinde okunabilir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here